23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα επτά (17) Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ. 43 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ.8032/10-5-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Πρόσληψη οδηγού για την κάλυψη των αναγκών της Πυροπροστασίας.
2. Έγκριση 1ου πρακτικού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου για τις ομάδες Α και Γ προϋπολογισμού 32.230,00€.
3. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 34.995,90€
4. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 67.733,26€
5. Τροποποίηση της αριθμ.112/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με «Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 (αρ. πρωτ. 18215-29/9/2020, ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το Δήμο Καρπενησίου»
6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Προυσού (2 άγονες).
7. Χορήγηση παράτασης έργου: «Ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου» αναδόχου: Ιωάννη Σαπάνα του Σταύρου.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Πέτρο Κ. Μπακατσιά.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μεσοχώρα» στον Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου κ. Κολοκώτσιου Κων/νου του Σπυρίδωνος ΕΔΕ.
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ