23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα πέντε (15) Ιουνίου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

   1.Εγκριση 4ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με θέμα «Επιλογή αναδόχου  για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 προϋπολογισμού 70.959,00€(οριστικοί ανάδοχοι)

2.Εγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ψιανών  προϋπολογισμού 9.000,00€

3. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή σχολείου στην Τ.Κ Ροσκάς» προϋπολογισμού 10.000,00€

 4.Εισήγηση επιτροπής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»  και συγκεκριμένα για την ομάδα Β είδη ζαχαροπλαστείου. (ΑΟΕ 199/2017)

   5.Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια δομικών υλικών ποσό 73.845,72€

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια δομικών υλικών» προϋπολογισμού 73.845,72€.

7.Ορισμός δικηγόρου

8.Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος