23η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 23η (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα εννέα (19) Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 15.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Προϋπολογισμού 2.320.000,00
2. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο Βελτίωση οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανούλα» προϋπολογισμού 150.000,00€
3. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου Βελτίωση αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές κατοικίες ΔΕ Καρπενησίου προϋπολογισμού 50000.000€
4. Ορισμός δικηγόρου (για γνωμοδότηση)
5. Ορισμός δικηγόρου (Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής -αριθμ.πρωτ.5844/14- 5-2020)

Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας,
προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ