23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά  (27) Μαΐου του έτους 2015 ημέρα   Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εξέταση ενστάσεων  για το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου»
  2. Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια Δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης »
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργο  «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΔΕΚαρπενησίου» ποσό 18.650,00€ με υπάρχουσα πίστωση 15.500,00€
  4. Ψήφιση πίστωσης  «Υποστήριξη προγραμμάτων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου» ποσό 22.000,00€
  5. Σχετικά με απαλλαγή του  Δήμου καταβολής μέρους τόκων,  στον κ.Φακίτσα Ιωάννη μετά από  υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε ο ίδιος, (Αποφάσεις 74/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρπενησίου και της αριθμ.21/2015 του Μονομελούς  Εφετείου Λαμίας).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης