24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, είκοσι πέντε (25) Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1)Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία ποσό 49.900,00€

2)Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης  ΔΕ Ποταμιάς  προϋπολογισμού 1.074.193,55€ χωρίς το ΦΠΑ

3)Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -τεχνικά -ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι -Αγιος Νικόλαος»

4) Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ Αγίου Νικολάου «.

5) Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Γεωργακόπουλου).

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Σουλιώτης   Νικόλαος