24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι δυο (22) Μαΐου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Εγκριση  απόφασης Δημάρχου  για την κατεπείγουσα ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά απορριμμάτων από το ΣΜΑ Καρπενησίου στο  ΧΥΤΑ Λαμίας.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

3.Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση  αγωγή κληρονόμων. Γεωργίου Κωστορρίζου).

4.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Καρφή Ελισάβετ)

4.Παραλαβή της μελέτης  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τις υδροληψίες  του Δήμου Καρπενησίου».

5.Ανάκληση δεσμεύσεων

6.Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

Ο  πρόεδρος  της οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης