24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα εννέα (19) Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ. 43 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ.8032/10-5-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου» προϋπολογισμού 26.164,00 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων», συνολικού προϋπολογισμού 30.206,40 €
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των υπηρεσιών του Δήμου για δύο έτη.
4. Απαλλαγή προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
5. Τροποποίηση αποφάσεων ορισμού μελών επιτροπών διαγωνισμών και παραλαβών.
6. Παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό κέντρο.
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΡΟΣΚΑΣ, ΣΤΑΒΛΩΝ και ΨΙΑΝΩΝ”.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποχέτευση κατάλληλη επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Φουρνάς Μεσοχωρίου Πλατάνου και Κορίτσα ‘ αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
9. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Μουζίλου Ανιάδας και Συγκρέλλου”.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η
διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ