24η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 24η (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι δύο 22 Μαϊου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 πμ και λήξη 12.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

1. Απόψεις επί αιτήματος αναστολής εκτέλεσης -προσωρινών μέτρων.

Παρατήρηση Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα διότι υπάρχει ληκτική ημερομηνία (3) ημερών η αναθέτουσα αρχή (Οικονομική επιτροπή) να καταθέσει τις απόψεις της η ημερομηνία λήγει σήμερα.

Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
e-mail: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ