20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι έξι (26) Απριλίου 2021 ημέρα Μ. Δευτέρα ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ.40 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 156/οικ. 6988/ 20-4-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου του Ν. Ευρυτανίας για το έργο « Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθαν. Καρπενησιώτη» από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ055) με το ποσό των 200.000,00 €
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2021.
4. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης και την ανάθεση της υπηρεσίας «Κλάδεμα ή κοπή επικίνδυνων δέντρων».
5. Έγκριση 1ου πρακτικού για «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων», συνολικού προϋπολογισμού 30.206,40 €.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 37.680,00 € με το ΦΠΑ.
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία» Συγκοινωνία δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 67.733,26€
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 34.995,90.
9. Σύσταση επιτροπής για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την» Προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 34.995,90.
10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής .
11. Χορήγηση Παράτασης έργου: «Συντήρηση _Αναβάθμιση κτιριακών Εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
12. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου.
13. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μεσοχώρα» στον Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου κ. Κολοκώτσιου Κων/νου του Σπυρίδωνος ΕΔΕ
14. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»
15. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Πέτρο Κ. Μπακατσιά.
16. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Νικόλαου Σταμούλη του Βασιλείου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ