20η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις Τριάντα  (30) Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης  9:00 πμ και λήξη 15.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της δημοτικής συγκοινωνίας έτους  2020
  2. Μεταφορά ποσού από την τράπεζα Πειραιώς  στον ήδη λογαριασμό  της EUROBANK

 

 

   Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με  email  στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου,  αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο  ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί  η μεγαλύτερη  δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ