21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, τέσσαρες (4) Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Έγκριση 2ου πρακτικού  του έργου «Αποκατάσταση  βλαβών  από Υγρασία στο κτίριο του μουσείου  Εθνικής Αντίστασης  Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000,00€.

2.Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου(με κριτήριο την οικονομική προσφορά ανά άρθρο) «.

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία ποσό 49.900,00€ .

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος