21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις       τρεις (3) Μαΐου   του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Εγκριση  3ου πρακτικού για την προμήθεια ύδρευσης αποχέτευσης  και άρδευσης  για την συντήρηση των δικτύων και των χώρων  πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου. (κατακύρωση).

2.Εγκριση 1ου πρακτικού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Φουρνάς και Βράχας»(προσωρινοί ανάδοχοι).

3.Ορισμός δικηγόρου

4.Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης