21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Οκτώ (8) του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/88361421626 (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ., 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
5. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ασπροπύργου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
6. Παραχώρηση απόθεσης φερτών υλικών στη θέση Συγκελοπουλαίικα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
7. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ