21η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 21η (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις (5) Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 15.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Καρπενησίου στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017.
2.Εγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την “Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου ” συνολικού προϋπολογισμού 55.640,00€.
3.Πάγια προκαταβολή .
4.Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση).
5.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου ).
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για “Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου” προϋπολογισμού 100. 489,60€ € με ΦΠΑ.
7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια δομικών υλικών ” προϋπολογισμού 66.563,20€
8.Σύσταση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την “Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου” προϋπολογισμού 100.500,00€ με ΦΠΑ.
9.Έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου. (Λόγω δαπανών CΟVID-19).

Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ