25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  εννέα  (9) Ιουνίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση  των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου».
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Φουρνάς ΔΕ Φουρνάς».
  3. Ψήφιση πίστωσης για την δημοπρασία του έργου  «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στον χώρο του πρώην ΚΤΕΛ  ποσού 190.000,00 και δημοσίευση της διακήρυξης ποσού 1500,00€
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία του έργου ««Διαμόρφωση παιδικής χαράς στον χώρο του πρώην ΚΤΕΛ  ποσού 190.000,00€.
  5. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κοινοτικής βρύσης στα Ανω Εσωχώρια ΤΚ Προυσού ποσό 3.000,00€.
  6. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Δερματίου,Καρίτσας και Χελιδόνας ποσό 12.000,0€
  7. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή κ.Κουτούμπα κατά Δήμου).
  8. Τακτοποίηση ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγου.
  9. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος