25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, δύο (2) Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  για  την  προμήθεια «Αναβάθμιση  παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 314.631,40€.

2.Ορισμός μελών επιτροπής  διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου «.

3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση γέφυρας Καμάρας Δομιανών και Περιβάλλοντος χώρου» προϋπολογισμού 165.000,00.

4.Εγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου ΤΚ. Μεγάλου Χωριού προϋπολογισμού 18.000,00€

5.Εγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αξιοποίηση-Διαμόρφωση  Πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής  προϋπολογισμού 190.500,00€

6.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή δαπάνης ΔΕΔΔΗΕ).

7.Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή υπολόγου .

8.Ορισμός δικηγόρου (αφορά Νομική εξέταση θέματος για φραγή Δουλείας διόδου κλπ -έγγραφο τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομίας).

9. Ορισμός δικηγόρου (Για γνωμοδότηση επί της αριθμ.993/2019 απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών Κ/ξια ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ).

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης