25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι εννέα (29) Μαΐου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Άρση της 224/2018 και απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
  2. Ψήφιση πιστώσεων που αφορούν τον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια καυσίμων(πετρελαίου ντίζελ, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & πέλλετ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια καυσίμων(πετρελαίου ντίζελ, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & πέλλετ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κλειτσού (ΣΑΤΑ 2017-2018) ποσό 35.000,00€.
  5. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση χώρων ΤΚ Δομνίστας(προσωρινός ανάδοχος).
  6. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Μουζίλου Ανιάδας Συγκρέλλου»
  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Παλαιό Μικρό Χωριό της Τ. Κ. Μικρού Χωριού.
  2. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου .
  3. Aνάκληση δεσμεύσεων
  4. Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος