25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικήςεπιτροπής που θα γίνει στις είκοσι τέσσερις (24) Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ. 44 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17-5-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ01 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»
2. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ03 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Καρπενησίου» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ11 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και έγκριση σχετικών μελετών.
4. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ06 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»
5. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ10 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία ,Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»
6. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ05 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 756.400,00 € με το Φ.Π.Α.
8. Εισήγηση για έγκριση 1ου τριμήνου εσόδων εξόδων 2021.
9. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
10. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
11. Ορισμός δικηγόρου « Εκπροσώπηση του Δήμου Καρπενησίου στην από 26-05-2021 συζήτηση της από 13-3-2020 αιτήσεως αναιρέσεως στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου».
12. Αποδοχή δωρεάς (εδαφική λωρίδα 10,23τμ στην Κοινότητα Ανιάδας.
13. Συμπλήρωση της αριθμ .74/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
14. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για δύο έτη (είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κρεοπωλείου- παντοπωλείου) συνολικού προϋπολογισμού 227.787,60 €»
15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ιωάννη Σαπάνα του Σταύρου.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ