25η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 25η (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι έξι (26) Μαΐου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Απόψεις επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για το διαγωνισμό του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου»
2. Έγκριση απόφασης Αρ. Απ. 16/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με θέμα Έγκριση» Ισολογισμού-Απολογισμού-
Αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2018.»
3. Έγκριση απόφασης Αρ. Απ. 17/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού-
Αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019.»
4. Έγκριση απόφασης Αρ. Απ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με θέμα 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ .
5. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου
προϋπολογισμού 72.351,87€.
6. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Δομικών Υλικών προϋπολογισμού 66.563,20€
7. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020.
8. Έγκριση 1ου τριμήνου εσόδων και εξόδων έτους 2020.
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Γεωργίου Χειμάρα του Αθανάσιου.
10. Έγκριση θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» περιόδου έτος 2020-2021
11. Ορισμός δικηγόρου (αφορά διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδος, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου και επικειμένων, μέσω του αρμοδίου δικαστηρίου).
12. Κανονισμός λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων.
13. Ορισμός επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αξιοποίηση-Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου.

14.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ».
15.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» αναδόχου ΑΦΟΙ Α. ΤΣΕΛΙΟΥ.
16.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΙΑΣ» αναδόχου Νικολ. Σταμούλη.
17.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ» αναδόχου ΚΩΝ. ΤΡΑΝΤΟΥ.
18.Προέλεγχος ισολογισμού και απολογισμού έτους 2016.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ