28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  επτά (7) Ιουλίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας (άγονη)
 2. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου από Π.Ε. Ευρυτανίας
 3. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 141/2015 απόφαση της Ο.Ε.: Έκδοση πάγιας προκαταβολής
 4. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση της διακήρυξης  για την εργασία «Συντήρηση- επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»
 5. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση- επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων» ποσού 26.900€
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Συντήρηση- επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»
 7. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση της διακήρυξης  για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία (Πολιτική Προστασία)»
 8. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ««Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία (Πολιτική Προστασία)» ποσού 37.269€
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία (Πολιτική Προστασία)»
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος
 11. Ψήφιση πιστώσεων για έργα
 12. Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες
 13. Ψήφιση πιστώσεων για επιθεώρηση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)
 14. Ανατροπές αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης
 15. Επί αιτήσεως Σαμαρά Χρήστου για εμποροπανήγυρη 2014

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης