28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Ιουνίου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1)Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για  την προμήθεια Τροφίμων ειδών Παντοπωλείου (Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κατεψυγμένων-κρεοπωλείου-οπωροπωλείου-παντοπωλείου και φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού  434.327,25 €

2) Έγκριση  2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων στο Δήμο Καρπενησίου  προϋπολογισμού 17.000,00€ (κατακύρωση).

3)Έγκριση

2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο  «Βελτίωση Υποδομών ΤΚ Φουρνάς και Βράχας  (κατακύρωση)

4) Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Αγίου Νικολάου (προσωρινός ανάδοχος).

5) Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για την απευθείας ανάθεση έργων μέσω του ΚΗΣΚ.

6)Παράταση σύμβασης (αφορά τον προηγούμενο διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων κλπ» μέχρι ολοκλήρωση διαδικασιών νέου διαγωνισμού.)

7) Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Αντιπρόεδρος

Σταμάτης   Ιωάννης