28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε (25)Ιουλίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου “Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης σχεδίου πόλης ” προϋπολογισμού 114.285,60€ (οριστικός ανάδοχος)
  2. Επί αιτήματος Κωστόπουλου Κων/νου για αποζημίωση τζαμιού στην οδό Κρήτης αρ.8.
  3. Ορισμός δικηγόρου
  4. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος