28η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 28η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις οκτώ (8η) Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την την Αριθμ. 46 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/1-6-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».
2. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξακρίβωσης τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Για την πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία πράσινων σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη χώρα πλην περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» .
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α΄: «Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων», και ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Άρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 39.965,51 €.
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 34.995,90 €.
5. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης Κορυσχάδων για παράταση του χρόνου ισχύος της.
6. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση δεξαμενών στις Κοινότητες» από την υπηρεσία του Δήμου.
7. Δέσμευση του ποσού των 180.000,00€(ή όποιο ποσό απαιτηθεί μετά την δημοπράτηση του έργου) για εγγραφή στον προϋπολογισμό το έτος 2022 για την ολοκλήρωση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου» προϋπολογισμού 520.000,00€ με υπάρχουσα πίστωση 340.000,00€.
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά πληρωμή διοδίων κλπ για μεταφορά του ΚΗΗ 6526 οχήματος (τράκτορα) στην Μάνδρα Αττικής).
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής(αφορά δαπάνη στη ΔΕΔΗΕ) .
10. Ορισμός δικηγόρου (Η υπ΄αριθμ.5/2021 αγωγή του Ιωάννη Φακίτσα κατά Δήμου).
11. Ορισμός δικηγόρου (Η υπ΄αριθμ.4/2021 αγωγή του κ. Βασιλείου Υφαντή προέδρου Κ. Σταυροχωρίου).
12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για κάλυψη μέρους των εξόδων της εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση του final 4 futsal».
13. Επί αιτήματος της MERCEDES-BENZ EΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράταση της σύμβασης παράδοσης του οχήματος (φορτηγού 8χ4).
14. Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών με cpv από 36000000-1 έως 40540000-9.
15. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας » Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ