28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 26 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

 

 1. 1.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 27.675,00€ για την «Παροχή εξειδικευμένων

επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, πληροφόρηση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων»  και ποσού 500,00€ για    την περίληψη της σχετικής διακήρυξης.

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, πληροφόρηση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων» της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»    ποσό 27.675,00€.
 2. Ψήφιση πιστώσεων για τον ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την     «Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων   έργου του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2016» ποσό 93.148,80€ και ποσό 800,00 για την δημοσίευση της διακήρυξης.
  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την» Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων   έργου του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2016».
  2. Ψήφιση πίστωσης «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών ενοτήτων ποσό 27.090,00€ και ποσό 150,00€ για την ψήφιση της σχετικής διακήρυξης.
  3. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών ενοτήτων ποσό 27.090,00€.
  4. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασίας(κλήρωση λόγω ισοψηφίας).
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την  Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/8/2016 μέχρι 31/7/2017.
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την  «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής».
  7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά παράβολο νομιμοποίησης αυθαιρέτου).
  8. Τακτοποίηση ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγου.
  9. Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης