28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, είκοσι τρεις  (23) Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Εγκριση απόφασης Δημάρχου με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την ανάθεση του έργου» Αποκατάσταση  τμημάτων αποχέτευσης  στις θέσεις Αγιοι Ευρυτάνες Δ.Κ Καρπενησίου και στην ΤΚ Κλαυσίου  προϋπολογισμού 20.000,00€

2.Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία «προϋπολογισμού 49.900,00 €

3.Εγκριση  πρακτικού κατακύρωσης  συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση  τοιχίου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού «προϋπολογισμού 18.000,00€.

 

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης    Νικόλαος