28η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 28η ΕΚΤΑΚΤΗ(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις 5 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:00 πμ και λήξη 13.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το αριθμ.18318-13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

1. Τροποποίηση ημερομηνίας ανοίγματος οικονομικών προσφορών του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.320.000,00€.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ