27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι έξι  (26) Ιουνίου  του έτους 2015 ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση της διακήρυξης  για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπενησίου»
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπενησίου»
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Καρπενησίου
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο: Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Αγίου Ανδρέα Δ.Ε. Καρπενησίου
  5. Απαλλαγή υπολόγου- Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος
  6. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας  υπόγειου αγωγού στην Αθ. Καρπενησιώτου»
  7. Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες
  8. Ψήφιση πιστώσεων για έργα
  9. Ψήφιση πιστώσεων για υπηρεσίες

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Ιωάννης Σταμάτης