27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, δέκα έξι (16) Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Εκδοση   εντάλματος   προπληρωμής (δαπάνη ΚΤΕΟ).

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ  Στάβλων.

3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση Καλεσμένου Παπαρουσίου» προϋπολογισμού 19.000,00€.

 

 

Ο  πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος