27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα πέντε (15) Ιουνίου   του έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Ψήφιση πιστώσεων  α) «Αναβάθμιση  κοινοχρήστων χώρων πόλης Καρπενησίου «προϋπολογισμού 70.000,00€ και  β) περίληψη δημοσίευσης της διακήρυξης
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Αναβάθμιση  κοινοχρήστων χώρων πόλης Καρπενησίου «προϋπολογισμού 70.000,00€.
  3. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου» προϋπολογισμού 40.000,00€.
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου» προϋπολογισμού 40.000,00€.
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ.
  6. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή υπολόγου .
  7. Ψήφιση πιστώσεων .

 

Ο πρόεδρος  Οικ.Επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος