27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ(18) Ιουλίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Τ.Κ Αγίου Νικολάου .

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας.

3.Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας.

4.Εγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση  ομβρίων Τ.Κ Προυσού (προσωρινός ανάδοχος).

5. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Διευθέτηση  ομβρίων Τ.Κ Καστανιάς» (προσωρινός ανάδοχος).

6 Έγκριση  1ου πρακτικού συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  δομικών υλικών για ένα έτος  από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 73.845,72€(προσωρινός ανάδοχος)

7.Εγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Κέντρο Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας (οριστικός ανάδοχος)

8.Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Ύδρευση Τ.Κ Συγκρέλλου ποσό 7.200,00€

9.Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών Τ.Κ Σαρκίνης  ποσό 7.000,00€

10. Εισήγηση επιτροπής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»  και συγκεκριμένα για την ομάδα Β είδη ζαχαροπλαστείου. (ΑΟΕ 199/2017).

11.Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή κ.Καραντζένη Ιωάννη κατά Δήμου).

12.Εισήγηση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους  2017.

13.Ανάκλησεις ανατροπές.

14.Ψήφιση πιστώσεων .
Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος