27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 27η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις (2) Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Κ στις προδιαγραφές του Π.Δ Καρπενησίου του Π.Δ 99/2017″.
2. Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος οικονομικών προσφορών για τη «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο»
3. Αδυναμία παρακολούθησης και υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) από τις υπηρεσίες
του Δήμου.»
4. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Νικόλαου Σταμούλη του Βασιλείου.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα δημοτικά κτήρια του Δήμου Καρπενησίου » στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ ΦΩΤΙΟY ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΔΕ
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Ασπροπύργου.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων περιοχής Κατσάμπειου Γυμνασίου στην Τ.Κ Προυσού.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών ΤΚ.Ασπροπύργου»

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ