29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Υδρας και Καλύμνου αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα (10) Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Καρπενησίου»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. της Δ.Ε. καρπενησίου»
3. Εγκριση δαπάνης
α)Επισκευή του ΚΗΙ 4378 οχήματος (απορριμματοφόρο) ποσό 464,67€
β)Επισκευή του ΚΗΥ 3781 οχήματος ποσό 306,27€
γ)Επισκευή του ΚΗΙ 4364 οχήματος (SUBARU) ποσό 709,03€
δ)Επισκευή του ΜΕ 34448 μηχανήματος έργου ποσό 420,20€
4. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας της εργασίας « Συντήρηση και σήμανση
δικτύου παραδοσιακών και αλπικών μονοπατιών στο Δήμο Καρπενησίου»
5.Εγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων
Και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού και έγκριση πρακτικού αξιολόγησης
προσφορών

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης