29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 28η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα (10) Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης 12:00μ και λήξη 13.30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την την Αριθμ. 47 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/8-6-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

 

1. Ορισμός δικηγόρου ( Για Παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά επί της αίτησης αναστολής με χορήγηση προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ακυρώσεως του Νικολάου Γαλάνη ιδιοκτήτη τουριστικού γραφείου κατά Δήμου Καρπενησίου)

 

Αιτιολογία
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας (5/νθημερης) προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις της Υπηρεσίας μας. Η προθεσμία προσμετρείται από την παραλαβή της αίτησης αναστολής επί της ακυρώσεως χορήγησης προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ακυρώσεως του Γαλάνη ιδιοκτήτη τουριστικού γραφείου κατά Δήμου Καρπενησίου αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Υπηρεσία Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου «(Διακήρυξη 4999/27-4-2021) και η αριθμ.233/2021 (ΑΔΑ:ΨΒΨ7ΩΕΓ-ΜΗΓ)απόφαση της Οικονομικής επιτροπής .

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ