29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τέσσαρις (14) Ιουλίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

  1. Αντιλογισμοί
  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση
  3. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ

Μικρού Χωριού» ποσού 9.000,00€

  1. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον

ΣΜΑ» ποσού 6.872,50€

  1. Ψήφιση πίστωσης «Προμήθεια  και τοποθέτηση ξύλινων προθηκών στο

Μουσείο Τσάτσου στην ΤΚ Αγίας Τριάδας ΔΕ Κτημενίων ποσού 6.000,00€.

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής -ψήφιση πίστωσης
  2. Παραχώρηση εδαφικών λωρίδων
  3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής και ανανέωση αυτής
  4. Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς

στο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ».

10. Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες.

11  Ψήφιση πίστωσης για την Δημοσίευση γνωστοποίησης Δημάρχου για πρόσληψη

ενός Ειδικού Συμβούλου στις Τεχνολογικές Εφαρμογές και στην Ανακαίνιση και

Αποκέντρωση κτιρίων ποσό 127,92€

12. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης