29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, τριάντα (30) Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΟΧΩΡΙΑ προυπ. 100.000,00ευρώ

2.Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΟΧΩΡΙΑ

3.Εγκριση 1ου  πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου  «Βελτίωση  αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» προϋπολογισμού  1.838.7-6,68€

4.Εγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -τεχνικά  -ασφαλτοστρώσεις  οδικού δικτύου Καρπενήσι -Αγιος Νικόλαος» προϋπολογισμού 200.000,00€.

5.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ) .

  1. Απόδοση πάγιας προκαταβολής

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος   Σουλιώτης