29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι (26) Ιουνίου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Κλειτσού προϋπολογισμού 35.000,00€

2.Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Αγίου Νικολάου (προσωρινός ανάδοχος).

3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δερματίου, Καρίτσας, και Χελιδόνας» προϋπολογισμού 18.000,00€

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης υποδομών ΤΚ Μικρού Χωριού προϋπολογισμού 000,00€

5.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου

  1. Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος  Οικ.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης  Νικόλαος