29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 4 Αυγούστου  του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Αυτοτελούς Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος).

2.Εγκριση (1ου,2ου και 3ου) πρακτικού διαγωνισμού για την «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης»: με τίτλο  «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια δήμου Καρπενησίου», Προϋπολογισμού:  69.187,50€ (με 23 % Φ.Π.Α.)

3.Απόδοση πάγιας προκαταβολής -Ανανέωση

4.Εξώδικος συμβιβασμός (θραύση κρυστάλλου αυτοκινήτου).

5.Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος