26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δέκα εννέα  (19) Ιουνίου  του έτους 2015 ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) για την «Προμήθεια υδραυλικών  υλικών για τις ανάγκες συντήρησης  και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου -Εξέταση ενστάσεων»
 2. Ψήφιση πίστωσης – Ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αγίου Νικολάου» ποσό  12.500,00€.
 3. Ψήφιση πίστωσης -Ανάθεση του έργου  «Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ Ανιάδας  Μουζήλου και Συγκρέλλου»ποσό 12.000,00€.
 4. Ψήφιση πίστωσης –ανάθεση του έργου Συντήρηση δικτύων και οδών  Τ.Κ Ασπροπύργου ποσού 10.000,00€
 5. Ψήφιση πίστωσης –ανάθεση του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ Βελωτάς, Εσωχωρίων και Σαρκίνης.ποσού 12.600,00€
 6. Ψήφιση πίστωσης –Ανάθεση του έργου Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ Αλεστίων και Σταυροχωρίου  ποσού 9.000,00€
 7. Ψήφιση πίστωσης  συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Φαξ ποσό 2600,00€
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χημικού υλικού και ανταλλακτικών  για την επισκευή της αντλίας χλωρίωσης  του Κολυμβητηρίου ποσό 1.099,62€
 9. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  «Εργασίες στείρωσης και ηλεκτρονικής σήμανσης αδέσποτων ζώων προσωρινού καταφυγίου Δήμου Καρπενησίου ποσό 3.436,00€
 10. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας
 11. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος