26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έξι (6) Ιουνίου   του έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -αναμόρφωση

2.Εγκριση  πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχ/των έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία».

3.Εγκριση 2ου πρακτικού για το έργο «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Καταβόθρας»

4.Εγκριση 2ου πρακτικού για το έργο «Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Καταβόθρας»

5.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών -Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών επισωτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των οχημάτων του Δήμου.»

6.Τακτοποίηση  χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου

7.Ορισμός δικηγόρου

8.Ψήφιση πιστώσεων .

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος