26η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην 26η ΕΚΤΑΚΤΗ(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι οκτώ 28 Μαΐου  2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης  11:00 πμ και λήξη 13.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης για την Υπηρεσία «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 72.351,87€

 

Παρατήρηση  Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να συντομευθούν οι διαδικασίες να εγκριθεί το πρακτικό της κατακύρωσης και στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση για την υπηρεσία της συγκοινωνίας Δημοτικών Ενοτήτων, δεδομένου ότι η υπηρεσία από τον ανάδοχο  θα ξεκινήσει στις 1-6-2020.

   Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με  e-mail  στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου,  αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο  ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί  η μεγαλύτερη  δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.              

e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ