20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Οκτώ (8) του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/88361421626 (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ., 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ