22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Μαΐου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –αναμόρφωση
  2. Ψήφιση πίστωσης για  πρόχειρο διαγωνισμό για την «προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση  των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου ποσού 72.571,62€ και ποσού 100,00€ για την δημοσίευση της διακήρυξης.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση  των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου ποσού 72.571,62€
  4. Ψήφιση πίστωσης «Προμήθεια υλικών για τα συστήματα πυρασφάλειας των κτιρίων του Δήμου» ποσό 15.000,00€
  5. Ψήφιση πίστωσης ποσό 17.639,04€ για το έργο   «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Ψιλό Γεφύρι της ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού»
  6. Ψήφιση πίστωσης για ποσό 9.400,00€ για το έργο «Βελτίωση και συντήρηση υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Προυσού
  7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών σε βάρος των ΚΑ.20-6671.002 και ΚΑ.30-6672.002 συνολικού ποσού 10.922,40€
  8. Ψήφιση πίστωσης ποσό 8.000,00€  για την  «Προμήθεια τζαμιών και χωρισμάτων χώρων του Δημαρχείου Καρπενησίου
  9. Ψήφιση πιστώσεων ποσό 2.000,00€  σε βάρος του ΚΑ.15-7135,010 για προμήθεια δικτύων εστίας ποδοσφαίρου, ψηφιακών χρονομέτρων και ποδοσφαιρικών μπαλών
  10. Ψήφιση πίστωσης ποσό 1000,00€ για «Προμήθεια φυτών ,δενδρυλλίων»

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος