22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, έντεκα (11) Ιουνίου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1) Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ Μεγάλου Χωρίου» προϋπολογισμού 18.000,00€.

2)  Τακτοποίηση ΧΕΠ Απαλλαγή υπολόγου .

3)  Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου -ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος