22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 6η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Αποδοχή των όρων ένταξης του έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου» στο πλαίσιο του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καρπενησίου» και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού
4. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων για την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και κατάρτιση όρων διακήρυξης
5. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Κοινότητας Δομνίστας»
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ)
7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για έξοδα μετακίνησης οδηγού και εργατών, για μετάβασή τους στη Θεσσαλονίκη
8. Εξειδίκευση πιστώσεων (ποσού 80,22€ και 84,22€ αντίστοιχα) εγγεγραμμένων στον Κ.Α.Ε 00.8264 του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου για το οικονομικό έτος 2023 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά & νομικά πρόσωπα)
9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 50,51€ εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε 00.8264 του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου για το οικονομικό έτος 2023 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά & νομικά πρόσωπα)
10. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
11. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας για κοινή χρήση στην Κοινότητα Κλειστού

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ