22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8) Ιουνίου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Κρικέλλου (οριστικός ανάδοχος).

2.Εγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ του Δήμου Καρπενησίου»(οριστικός ανάδοχος).

3.Ψήφιση πιστώσεων για τα έργα

α)Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ Καστανιάς ποσού 12.600,00€

β)Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ.Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά  10.000,00€

γ)Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Προυσού ποσού 12.500,00€

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Καστανιάς»

5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση μονοπατιού από Ι Μ  Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά».

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Προυσού» 7.Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός ΤΚ Ασπροπύργου ποσού 7.000,00€

8.Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κέντρο Σύγχρονης Δημοκρατικής  Ιστορίας».

9.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή υπολόγου.

10.Ψήφιση πιστώσεων .

 

 

Ο  πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος