22η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 22η (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δώδεκα (12) Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 15.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου » Τεχνικά Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι-Βουτύρο (Β φάση)».
2. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της «Μελέτης πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο».
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30/2020- Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 6Θ7ΘΩΕΓ- ΔΥΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου περί «Ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου Αποκατάσταση Βατότητας δρόμου στην ΤΚ Χελιδόνας «.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμό «Ασπρούδα» στην ΤΚ Καρίτσας»
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Νοστίμου»
7. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Δερματίου Καρίτσας και Χελιδόνας»

Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ