23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει σήμερα στις Είκοσι Μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13.00 και λήξης 13:30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα εξαιτίας του γεγονότος ότι στον ΚΑ 60-6054.003 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου) δεν επαρκεί η πίστωση για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών μηνός Δεκεμβρίου 2021 και για αυτό θα πρέπει να γίνει ενίσχυση του ΚΑ με το ποσό των 204,60€ και δεδομένου ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αρχείων στην ΕΑΠ είναι 21/12/2021 και ώρα 24:00.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ