ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις πέντε (5) Μαρτίου  2017 ημέρα Κυριακή   και ώρα 11.00 πμ στην  Ειδική Συνεδρίαση ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 και του άρθρου 8 Ν.4279/2014 .

1)Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2)Εκλογή  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

3)Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                                                                         Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος

                                                                              Χαλκιάς Παντελής