Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών προστασίας για το Δήμο Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικύ δοαγωνισμού για την προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΔ