Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και Νομικών Προσώπων αυτού.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ